با ارزیابی های روانشناسی سازمانی، شایستگی های خود را به کارفرمای خویش نشان دهید و در جایگاه مناسب شغلی همراه با مزایای بهینه فعالیت نمایید.